طرح کودکان دوستان طبیعت طرح اصلی جمعیت ما است که در ذیل تصاویر و توضیحات آن را میبینیم.