نوشته‌ها

پوستر طرح توان افزایی جوامع محلی

توان افزایی جوامع محلی همواره ا ز”مداخله “آغاز و به “مشارکت” ختم می شود. در واقع، مداخله با مشاهده یک ناهنجاری از سوی گروه های تسهیلگر و حساس شدن آنان نسبت به این ناهنجاری، آغاز می گردد. گاهی مداخله با هدف کنترل سریع ناهنجاری صورت می گیرد و به مانند درمانی موقتی برای گسترش احتمالی آن عمل میکند. اما برای ایجاد آثار پایدار، لازم است که مداخله دیگری صورت گیرد که با هدف پیشگیری و ایجاد ارزشهای تازه در اجتماع (تغییر نگرش مردم از طریق ظرفیت سازی و ایجاد رفتارهای جدیدی که مردم خود نسبت به آنها تصمیم گیری می کنند) صورت می گیرد. در این حال، وظیفه گروه تسهیلگر این است که در جهت فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم از طراحی تا تصمیم سازی در سطح محلی اقدام نماید .با این وصف، گروه تسهیلگر تلاش میکند که مردم در سطح محلی نقش موثرتری را در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی ایفا نمایند و نقش مردم در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی باعث می شود که هزینه های حفاظت از محیط زیست کاهش یابد.

در این راستا ارائه طرح توان افزایی جوامع محلی در جهت بهبود و رفع مشکلات زیست محیطی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست باعث شد تا جمعیت دوستداران زمین سبز بر آن شود که با برگزاری کارگاه های آموزشی و افزایش آگاهی و ارتقای سطح و کیفیت زندگی به نحوی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کوشا باشد تا مردم بتوانند آگاهانه تر و با تغییر در سبک زندگی در محیط سالم تر زندگی کنند و آسیب رساندن به محیط زیست و منابع طبیعی را به حداقل برسانند و زمین را که میراث آیندگان است به خوبی نگه داشته و تحویل آیندگان دهند.

این کارگاه های آموزشی به دو شکل چهره به چهره و مجازی توسط تسهیگران، خانم دکتر زند رضوی و خانم خراسانی در سه روستا و در یک محله حاشیه ای در شهر کرمان در تیر و مرداد ماه ۱۴۰۱ آموزش داده می شود.

  • ۶ جلسه در روستا های هوتک. معزآباد.کهنوج:

۳ کارگاه در روستای هوتک
۳ کارگاه در روستای معزآباد و کهنوج به صورت حضوری

  • ۲ جلسه در محله سیدی ( حاشیه شهر کرمان)

    ۱ کارگاه حضوری
    ۱ کارگاه مجازی

و از آنجا که زنان در حفظ طبیعت نقش مهمی ایفا می کنند جامعه تحت پوشش، زنان مقیم در روستای هوتک، روستای معزآباد و کهنوج و هم چنین نوجوانان محله سیدی شهر کرمان که در نظر گرفته شده اند.

هدف از اجرای کارگاه های توان افزایی جوامع محلی، افزایش آگاهی جامعه روستای هوتک و معزآباد و کهنوج و حاشیه شهر کرمان با تعیین مشکلات زیست محیطی روستا مانند روش های مواجهه با کاهش منابع آب، تخریب و فرسایش خاک، پسماند و زباله ها، تخریب پوشش گیاهی و به دنبال آن راه های تغییر سبک زندگی در حوزه های مختلف زیست محیطی است. این سری از کارگاه ها به عنوان گام اول از سوی جمعیت برداشته می شود و جمعیت دوستداران زمین سبز امیدوار است اینگونه طرح ها به طور مستمر برگزار شود که استمرار این فعالیت ها باعث تعمیق آموزش ها می گردد.

پوستر طرح توان افزایی جوامع محلی