نوشته‌ها

تعریف نمایشگاه
نمایشگاه تعاریف متعددی دارد :
نمایشگاه عبارت است از فضای مناسب و استثنایی و خارق العاده که در آن عرضه کنندگان و بازدید کنندگان می توانند با فعالیت های سازمان یافته و هماهنگ به مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات بپردازند، نمایشگاه محل تلاقی عرضه کنندگان و بازدیدکنندگان است، نمایشگاه محل ارائه تفکر جدید است، محل مبادله اطلاعات و محل ارائه ابتکارات، اختراعات و ابداعات است .

برگزاری نمایشگاه درهفته یا در ایام خاصی در ماه یا سال در مکان خاصی به انگیزه جشن یا مراسم صورت می گیرد.

امروزه نمایشگاه از شکل ابتدایی آن خارج شده و محلی برای تحقیق و تفحص، تکامل و توسعه و دستیابی به منابع جدید عرضه کالا یا تفکر شده است.

ما تلاش کرده ایم تا دردو دهه گذشته درنمایشگاه های زیست محیطی کشور (اعم از تهران، مشهد، کرمان، …) حضوری پررنگ و تاثیرگذار داشته باشیم .