نوشته‌ها

یکی از اهداف جمعیت دوستداران زمین سبز، آموزش است و طرح آموزشی “کودکان، دوستان طبیعت” به مدت شانزده سال است که به طور مستمر توسط تیم جمعیت در استان کرمان اجرا میشود.
هدف این طرح شناخت و حفاظت از منابع طبیعی و جامعه هدف آن کودکان و نوجوانان است. این طرح با حمایت اداره کل منابع طبیعی و همکاری اداره کل آموزش وپرورش استان انجام میشود.
تاریخ چهارشنبه ۱۹ آبان ماه جلسه ایی در سازمان جنگلها ومراتع کشور برگزار شد که طی آن خانم نعمت الله زاده به عنوان مدیرعامل جمعیت، طرح آموزشی را ارائه و طی پاوری عملکرد و رویکرد جمعیت را در این زمینه توضیح داد.
این طرح مورد استقبال آقای دکتر منصور ریئس سازمان جنگلها قرار گرفت و تندیس طرح که به ایشان اهدا شد، در موزه منابع طبیعی جای گرفت، هم چنین تندیس درخت بلوط برای اجرای طرح آموزش کودکان در زمینه شناخت و حفاظت از منابع طبیعی به نام “کودکان، دوستان طبیعت” که به مدت شانزده سال مستمر در استان کرمان اجرا می شود، از طرف سازمان جنگلها توسط آقای دکترمنصور به جمعیت اهدا شد.
از جمله پشنهادات ما به سازمان جنگلها، کمک به ترویج این چنین آموزشهایی در سراسر کشور و انتقال تجارب جمعیت به دیگر سمنها جهت اجرای طرح آموزشی برای کودکان و هم چنین نامگداری روزی در هفته منابع طبیعی به نام کودک و نوجوان بود.
هم چنین یاد میکنیم از پایه گذار آموزش محیط زیست و منابع طبیعی به کودکان،سرکار خانم ملاح روحشان شاد و راهشان پررهرو.