نوشته‌ها

بنشانیم درخت تا طبیعت نفسی تازه کند.

درخت یکی از نعمات الهی است که حفظ و تکثیر صحیح آن یکی از زیباترین مظاهر خلقت است.

درخت جلوه ای از تجلیات آفریدگار عالم و نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه مردم و صفا و پاکی طبیعت می باشد.

درختان به کمک شاخ و برگهایشان از سرعت باد می‌کاهند و با ریشه های خود، خاک را حفظ می‌کنند و مانع ایجاد فرسایش می‌شوند.

طرح کشوری جنگلانه هر ساله از اوایل آذر ماه تا پایان سال در مناطق مختلف به مرحله اجرا در می آید.

این طرح از سال ۱۳۹۵ در کرمان با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان و مشارکت تشکل های مردمی اجرا می شود.

هدف مهم این طرح کاشت گیاهان بومی هر منطقه با توجه به آب و هوا و سابقه گیاهان موجود است، در کرمان با نظر کارشناسان بیشتر از گونه های بادام کوهی ، بنه و آنغوزه انتخاب شد.

منطقه کاشت طی سالهای گذشته:

۱۳۹۵- کوه های صاحب الزمان

۱۳۹۶- منطقه کهنوج ماهان

۱۳۹۷- منطقه کوهپایه

۱۳۹۸- منطقه کوهپایه

۱۳۹۹- منطقه دارسینوییه

کاشت بذر در منطقه دارسینوییه کوهپایه