نوشته‌ها

جمعیت دوستداران زمین سبز یک سازمان مردم نهاد حامی طبیعت با محوریت بانوان و کودکان است که فعالیت خودجوش و داوطلبانه خود را از بهار سال ۱۳۷۸ با مجوز دفتر مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست تهران شروع و پس از آن طی مراحل قانونی در سال ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۸۰۳ در ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

مهمترین هدف جمعیت شناخت بهتر از طبیعت و حفاظت از آن است، هدفی که سعی داریم در حد توان با اجرای برنامه های آموزشی مناسب برای جوامع مختلف به انجام برسانیم. ما خوب می دانیم که گروه کوچکی از انسان های معتقد به ساختن آینده بهتر، می توانند نقشی موثربرای فردای نسل آینده ایفا کنند. انسانهایی که تنها به زندگی حال خود نمی اندیشند، بلکه در تمامی تصمیمات و برنامه های خویش توسعه پایدار را مد نظر دارند.

هم از این رو به حکم مسئولیت بزرگ مردمی خود، دستان پرمهر تمامی سبزاندیشان بزرگوار را برای پیوستن به این حرکت بزرگ می فشاریم.